Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu (Sprzedawcy) i klienta (Kupującego) oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.sklep.forahumus.pl, prowadzony jest przez

Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Spółka z o.o.

Sieniawa - Osiedle Górnicze 11A, 66-220 Łagów

e-mail: kwb@sieniawa.com

KRS: 0000111055 (Sąd Gospodarczy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy)

NIP: 634-19-07-974, REGON: 273216524

(zwaną dalej: Sprzedawcą).

 

DEFINICJE 

 1. Klient, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego pod adresem sklep.florahumus.pl w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarcza lub zawodową, który na zasadach określonych niniejszym regulaminem dokonuje rejestracji w sklepie internetowym. Zapisy dotyczące Konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Czas realizacji zamówienia – szacunkowy czas, w jakim sprzedawca skompletuje Towar określony w Zamówieniu i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
 5. Koszyk – element sklepu internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: rodzaj Towaru, ilość Towaru, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.
 6. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.florahumus.pl za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z towarami prezentowanymi w sklepie i dokonać Zamówienia.
 7. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 8. Florahumus – stymulator wzrostu roślin produkowany przez Sprzedawcę.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianego Towaru.
 10. RDK – Regionalny Doradca Klienta.
 11. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU 

Sklep prowadzi sprzedaż Towarów związanych z opałem, ogrzewaniem i architekturą ogrodową, jak również sprzedaż Florahumus.

 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU 

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu, wyposażonym w możliwie najnowszą przeglądarkę internetową w włączoną obsługą JS i plików cookies. 
 2. Stanowisko powinno zawierać komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższej.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja.
 4. W czasie korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest do niedostarczania, nieprzekazywania i niepublikowania nielegalnych treści (teksty, grafiki lub multimedia, np. informacje o Towarach, zdjęcia Towarów, filmy promocyjne, opisy, komentarze, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są dostępne w ramach Sklepu Internetowego) w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), w szczególności zabronionych prawem, w tym naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
 5. Umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w uzasadnionym zakresie, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE 

 1. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej sklep.florahumus.plkliknąć w link "Zarejestruj się" widoczny w prawym górnym rogu ekranu komputera lub dokonać Zamówienia jednego z oferowanych towarów poprzez dodanie go do Koszyka, następnie należy wcisnąć przycisk „ZAMAWIAM” i zalogować się poprzez podanie swojego loginu i hasła. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje Zamówienia po raz pierwszy, wówczas można wypełnić formularz rejestracyjny.
 2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, a także na powierzenie przetwarzania danych administrowanych przez Sprzedawcę.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć w przycisk – "Zarejestruj się".
 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa wyżej, Sprzedawca prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji oraz kończy procedurę rejestracyjną.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00
 2. Klient w celu złożenia Zamówienia wskazuje: zamawiany Towar, adres, na jaki ma być dostarczony, sposób dostawy, sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.
 4. Na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji, zawierającą wszelkie istotne elementy Zamówienia.
 5. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji Zamówienia składanego przez Klienta w sklepie internetowym sklep.florahumus.pl.

 

 CENY 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, cena węgla nie zawiera akcyzy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Kupując wyroby węglowe na potrzeby firmy, Klient musi zapłacić akcyzę w stawce obowiązującej w chwili składania Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy Klient dokonał zgłoszenia do Urzędu Celnego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, w wyniku którego organ wydał dokument w postaci zwolnienia od podatku akcyzowego, wniesienie opłaty akcyzowej nie będzie konieczne. W przypadku braku wyżej opisanego dokumentu konieczne będzie wniesienie opłaty akcyzowej. Opodatkowanie wyrobów węglowych akcyzą reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1542 ze zm.).

  

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW 

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym sklep.florahumus.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021 r. poz. 1979) podpis Klienta - jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Kupujący będący osobą fizyczną składa Zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Faktura za zakupiony towar wysyłana jest do Kupującego listem zwykłym bądź dołączana jest do przesyłki zawierającej zamówiony Towar.
 3. W przypadku zakupu bez akcyzy Kupujący otrzymuje fakturę w dwóch egzemplarzach. Wówczas Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania jednego egzemplarza otrzymanej faktury na adres Sprzedającego. Odsyłana faktura musi zawierać własnoręczny czytelny podpis Kupującego lub pieczątkę firmową i podpis osoby upoważnionej.
 4. Nieodesłanie przez Kupującego podpisanej kopii faktury w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania skutkować może wystawieniem przez Sprzedającego faktury korygującej, zobowiązując Kupującego do zapłaty należnego podatku akcyzowego wraz z odsetkami ustawowymi.

 

REALIZCJA ZAMÓWIENIA 

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu 1 dnia roboczego od chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o przewidywanym terminie wysyłki towaru.
 2. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 3 dni roboczych (dla zamówień opłaconych do godziny 15:00 danego dnia) liczonych od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku wyboru formy płatności przelew bankowy, przedpłata. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta, wskazując nowy termin realizacji. Terminy dostaw podawane przez Sprzedawcę mają charakter orientacyjny, a ewentualne opóźnienie nie może być podstawą do naliczenia kar, roszczeń odszkodowawczych, odstąpienia od umowy lub braku zapłaty za zamówione Towary.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA TOWARU

 1. Zamówione Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  1. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca);
  2. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Kupujący ponosi koszty dostawy Towaru, chyba że inaczej ustalono w Zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku zwrotu Towaru do Sprzedawcy, w szczególności na skutek nieodebrania przesyłki przez Kupującego, koszty przesyłki zwrotnej, w kwocie wynikającej z posiadanej przez Sprzedawcę umowy z przewoźnikiem, pokrywa w całości Kupujący.
 4. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Towaru od chwili odbioru Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę. Towar pozostaje jednak własnością Sprzedawcy do czasu zapłacenia pełnej ceny przez Kupującego.
 5. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy niezwłocznie na piśmie o wszelkich zajęciach dokonanych przez osoby trzecie na dostarczonych Towarach będących własnością Sprzedawcy, a także o zamiarze obciążenia tych Towarów prawami osób trzecich.

 

PŁATNOŚCI 

W chwili obecnej dostępne są następujące formy płatności za złożone Zamówienie:

 1. przelew bankowy (przedpłata), której należy dokonać niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia Klienta;
 2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy;
 3. płatności elektroniczne - przelewy natychmiastowe obsługiwane przez Płatności Shoper.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone np.: pisemnie, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kwb@sieniawa.com oraz dzialhandlowy@sieniawa.com, z wykorzystaniem formularza odstąpienia dostępnego na stronie https://sklep.florahumus.pl/pl/i/Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy/14. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar lub przekazać go RDK do odbioru.
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli KWB wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez KWB utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I PROCEDURY REKLAMACYJNE 

 1. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz, czy dostarczona ilość jest zgodna z ilością zamawianą. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Po odbiorze Towaru Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał Towaru w terminie 24 godzin od chwili dostawy.
 3. W przypadku ujawnienia wady dopiero po jego dostawie, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku, gdy nie zgłosi reklamacji w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia wady.
 4. Zgłoszenie reklamacji wadliwych Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kwb@sieniawa.com oraz dzialhandlowy@sieniawa.com poprzez opisanie stwierdzonej wady oraz załączenie zdjęć wadliwego Towaru. W przypadku ujawnienia się wady w trakcie użycia Towaru należy natychmiast zaprzestać dalszego korzystania z Towaru. Kupujący jest zobowiązany do przekazania Sprzedawcy pełnej informacji, dotyczącej okoliczności i czasu stwierdzenia wady Towaru. Po wykorzystaniu Towaru Kupujący traci wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi.
 5. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący ma obowiązek w terminie 14 dni dostarczyć do siedziby Sprzedawcy wszystkie Towary podlegające reklamacji za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Poczty polskiej, chyba że Sprzedawca odbierze Towar samodzielnie. W przypadku zasadnej reklamacji, koszty dostawy wadliwego Towaru pokrywa Sprzedawca.
 6. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni.
 7. Postępowanie w razie uznania reklamacji: Sprzedawca w przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, dokona wymiany Towaru na nowy na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu Towaru, co do którego reklamacja została uwzględniona.
 8. Postępowanie w razie odrzucenia reklamacji: Kupujący zobowiązany jest, po otrzymaniu zawiadomienia o odrzuceniu reklamacji, odebrać na własny koszt od Sprzedawcy w terminie 14 dni podlegający reklamacji Towar.
 9. W przypadku uchybienia przez Kupującego jego obowiązkowi wynikającemu z postanowień umowy dotyczących rękojmi za wady fizyczne Towaru, Sprzedawca, niezależnie od innych swych praw, ma prawo odmówić spełnienia świadczenia wynikającego z rękojmi za wady Towaru.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem jednego roku od daty dostarczenia Towaru do Kupującego.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Towaru, a w pozostałym zakresie odpowiedzialność ta jest wyłączona. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualną zwłokę w wydaniu Kupującemu Towaru lub wykonania innych obowiązków wynikających z Umowy ani za ewentualne skutki wad Towaru, w tym skutki nieprawidłowego działania lub niedziałania Towaru.
 12. Towary, nieobjęte reklamacją zgłoszoną zgodnie z powyższymi zapisami, nie mogą zostać zwrócone bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zwrot Towaru jest możliwy jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy, na przesłany drogą elektroniczną wniosek Kupującego, zawierający rodzaj Towaru, ilość oraz numer faktury. Zwrotem może być objęty jedynie Towar pełnowartościowy w oryginalnych opakowaniach.
 13. W przypadku umów z Konsumentem stosowanie zapisów ust. 2, 3, 10, 11 i 12 jest wyłączone.
 14. Oprócz reklamacji dotyczących wadliwości Towaru, które są opisane powyżej, Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących działalności Sprzedawcy i świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kwb@sieniawa.com oraz dzialhandlowy@sieniawa.com lub na adres Sprzedawcy, opisując przedmiot reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; swoje żądania oraz swoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od jej złożenia.

 

PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNYM TREŚCIOM

 1. W Sklepie dostępne są usługi pośrednie w rozumieniu DSA. Usługi te kierowane są do odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są nimi opinie – funkcja pozwalająca na zamieszczaniu opinii o Towarach.
 2. Sprzedawca dochowuje wszelkich starań, aby eliminować z powyżej wskazanych usług nielegalne treści, niezwłocznie po tym jak się o nich dowie i je zweryfikuje. Klient zobowiązany jest do niedostarczania, nieprzekazywania i niepublikowania nielegalnych treści.
 3. Nielegalne treści oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do określonego działania, są niezgodne z powszechnie obowiązujący prawem, w szczególności treści naruszające prawa autorskie, treści dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, jak również prezentacja Towarów i informacji o nich niespełniających wymogów prawnych lub naruszających prawa innych podmiotów.
 4. Klient ma prawo zamieścić opinię o Towarze pod warunkiem, że faktycznie Towar nabył. Sprzedawca ma prawo odmówić publikacji opinii, które:
  1. wprowadzają w błąd;
  2. zostały napisane w zamian za wynagrodzenie;
  3. zawierają treści reklamowe, marketingowe lub odnoszą się do tzw. Lokowania produktu;
  4. zawierają linki do stron internetowych;
  5. naruszają dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego;
  6. zawierają dane osobowe lub inne dane wrażliwe;
  7. nie dotyczące Towaru;
  8. zawierają treści wulgarne lub powszechnie uznawane za obraźliwe.
 5. Sprzedawca nie prowadzi uprzedniej identyfikacji oraz weryfikacji nielegalnych treści, a wszelkie decyzje w ich zakresie podejmowane są po otrzymaniu informacji o ich występowaniu i przez osoby posiadające do tego właściwą wiedzę.
 6. Klient jest uprawniony do zgłoszenia Sprzedawcy zidentyfikowanych przez siebie nielegalnych treści. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem punktu kontaktowego obsługiwanego w języku polskim oraz angielskim: kwb@sieniawa.com.
 7. Po uzyskaniu wiedzy o istnieniu nielegalnej treści, Sprzedawca usunie ją lub uniemożliwi dostęp do niej.
 8. W przypadku przekazania przez odbiorcę usługi nielegalnych treści lub treści niezgodnych z Regulaminem Sprzedawca może zastosować:
  1. ograniczenie widoczności określonych informacji,
  2. usuwanie, uniemożliwienie do nich dostępu;
  3. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części;
  4. zawieszenie Konta lub wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Konta.
 9. Decyzja wraz z uzasadnieniem podjęta w wyniku zgłoszenia danej treści, przekazana zostanie na adres e-mail zgłaszającego oraz zainteresowanego odbiorcy usługi. Klient, który nie zgadza się z decyzją lub jej uzasadnieniem, ma prawo w terminie 6 miesięcy złożyć skargę za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 6.
 10. W przypadku otrzymania nakazu od uprawnionego organu sądowego lub administracyjnego Sprzedawca zobowiązany jest do podjęcia działań określonych w tym nakazie lub udzielenia wskazanych informacji. W takim przypadku, jeżeli działania te będą dotyczyć Klienta lub przekazanych przez niego treści, Sprzedawca powiadomi Klienta o otrzymaniu takiego nakazu w terminie w nim określonym albo jeżeli takiego terminu nie określono, to najpóźniej w chwili podjęcia danych działań.
 11. Punkt kontaktowy dla odbiorców usługi oraz organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych obsługiwany w języku polskim oraz angielskim: kwb@sieniawa.com.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Opisy Towarów i ich zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.
 2. Informacje na stronach internetowych Sklepu www.sklep.florahumus.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.), a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j.).
 4. Umowa zawarta na skutek Zamówienia podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających lub związanych z umową jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca może zmienić treść niniejszego Regulaminu, o czym zawiadomi Kupującego poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.florahumus.pl. Nowy Regulamin będzie obowiązywał dla zamówień złożonych po zawiadomieniu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2024 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl