Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu (Sprzedawcy) i klienta (Kupujący) oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep-sieniawa.pl, prowadzony jest przez firmę  

Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Spółka z o.o.

Osiedle Górnicze 11A

Sieniawa Lubuska

66-220 Łagów

e-mail: sklep@sieniawa.com

KRS: 0000111055 (Sąd Gospodarczy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy)

NIP: 634-19-07-974

REGON: 273216524

(zwanym dalej: Sklep internetowy lub Sprzedawca).

 

DEFINICJE

 

 1. Klient, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.

 2. Konsument – klient będący osoba fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego www.sklep-sieniawa.pl w celu nie związanym z jego działalnością gospodarcza lub zawodową, który na zasadach określonych niniejszym regulaminem dokonuje rejestracji w sklepie internetowym.

 3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Czas realizacji zamówienia – czas w jakim sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

 5. Koszyk – element sklepu internetowego, za pomocą którego kliet precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.

 6. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep-sieniawa.pl, za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z towarami prezentowanymi w sklepie i dokonać zamówienia.

 7. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianego Towaru.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów związanych z opałem, ogrzewaniem i architekturą ogrodową. Główną gałęzią sprzedaży sklepu internetowego jest opał.

 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu, wyposażonym w możliwi najnowszą przeglądarkę internetową w włączoną obsługą Javy i cookies. 

 2. Stanowisko powinno zawierać komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższej.

 3. Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja w sklepie internetowym. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

 1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.sklep-sieniawa.pl jest dokonanie rejestracji.

 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.sklep-sieniawa.pl dokonać zamówienia jednego z oferowanych towarów poprzez dodanie go do koszyka, następnie należy wcisnąć przycisk „ZAMAWIAM” i zalogować się poprzez podanie swojego loginu i hasła. W przypadku, gdy kupujący dokonuje zamówienia po raz pierwszy, wówczas wypełnia formularz rejestracyjny.

 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym www.sklep-sieniawa.pl a także na powierzenie przetwarzania danych administrowanych przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp. z o.o.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link pod poleceniem – "Zarejestruj się".

 5. Po dokonaniu czynności o których mowa wyżej sprzedawca prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji oraz kończy procedurę rejestracyjną.

 6. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówienia składanego przez klienta
  w sklepie internetowym
  www.sklep-sieniawa.pl.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00

 2. Klient po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu wskazuje: zamawiany towar, adres na jaki ma być dostarczony, sposób dostawy, sposób płatności.

 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE” Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze sprzedawcą umowy kupna sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

 4. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji sprzedawca wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji zawierającą wszelkie istotne elementy zamówienia.

 

CENY

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN). Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, cena węgla nie zawiera akcyzy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 3. Kupując wyroby węglowe na potrzeby firmy klient musi zapłacić akcyzę w wysokości 13,54 zł brutto/t z zastrzeżeniem, iż Klient dokonał zgłoszenia do Urzędu Celnego właściwego dla miejsca prowadzenia Państwa firmy, w wyniku którego organ wydał dokument w postaci zwolnienia od podatku akcyzowego. Wówczas wniesienie opłaty akcyzowej nie będzie konieczne. W przypadku braku wyżej opisanego dokumentu konieczne będzie wniesienie opłaty akcyzowej. (Opodatkowanie wyrobów węglowych akcyzą reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)

 

 

 

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym sklep-sieniawa.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

 2. Faktura za zakupiony towar wysyłana jest do Kupującego listem zwykłym.

 3. W przypadku zakupu bez akcyzy Kupujący otrzymuje fakturę w dwóch egzemplarzach. Wówczas Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania jednego egzemplarza otrzymanej faktury na adres Sprzedającego. Odsyłana faktura musi zawierać własnoręczny czytelny podpis Kupującego lub pieczątkę firmową i podpis osoby upoważnionej.

 4. Nie odesłanie przez Kupującego podpisanej kopii faktury w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania skutkować może wystawieniem przez Sprzedającego faktury korygującej, zobowiązując Kupującego do zapłaty należnego podatku akcyzowego wraz z odsetkami ustawowymi.

 

REALIZCJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 1 dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru.

 2. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 3 dni roboczych (dla zamówień opłaconych do godziny 15:00 danego dnia) liczonych od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku wyboru formy płatności przelew bankowy, przedpłata. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Klient ma prawo do zaakceptowania nowego terminu lub do odstąpienia od umowy.

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)

b) Odbiór osobisty w siedzibie firmy

 

PŁATNOŚCI

 

 1. W chwili obecnej dostępne są dwie formy płatności:

  • przelew bankowy (przedpłata), której należy dokonać niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia Klienta

  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia od umowy do Sprzedawcy listem poleconym lub w postaci skanu oświadczenia, drogą elektroniczną na adres sklep@sieniawa.com, przed upływem tego terminu.

 2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej http://sieniawa.com/wzor-odstapienia.pdf.

 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do Sprzedawcy na adres jego siedziby.

 4. Koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.

 5. Zwrot uiszczonej przez Klienta (Kupującego) ceny towaru oraz kosztów wysyłki (do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Kompletnego towaru i oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I PROCEDURY REKLAMACYJNE

 

 1. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz, czy dostarczona ilość jest zgodna z ilością zamawianą. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Kopalni lub elektroniczne na adres  sklep@sieniawa.com

 3. Składając reklamację należy reklamowany towar wraz z pismem reklamacyjnym i oczekiwaniami co do sposobu jej realizacji odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej na adres siedziby Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta sprzedawca wymienia reklamowany towar na nowy pełnowartościowy., obniży jego cenę, naprawi lub zwróci wartość zakupionego towaru.

 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Spółka z o.o., Osiedle Górnicze 11A, Sieniawa Lubuska, 66-220 Łagów.

 3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do GIODO, Nr zgłoszenia 000866/2014, Nr księgi 140220.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.

 2. Informacje na stronach internetowych sklepu www.sklep-sieniawa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30.05.2014r o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827) a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r.(Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl