Zwroty i reklamacje

I. Sprzedaż konsumencka i odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. 

2.Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

3.Do zachowania terminu wystarczy złożenie KWB przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone np.: pisemnie, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kwb@sieniawa.com orazdzialhandlowy@sieniawa.com, z wykorzystaniem formularza odstąpienia dostępnego na stronie https://florahumus.pl/. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.KWB ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).

6.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, KWB dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. KWB może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt lub przekazać go RDK do odbioru. 

8.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży.

9.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli KWB wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez KWB utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

II.  Rękojmia, reklamacje i zwroty

1.Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał produktu w terminie 24 godzin od chwili dostawy towaru, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego działu. 

2.W przypadku ujawnienia wady produktu dopiero po jego dostawie, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku, gdy nie zgłosi Reklamacji w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia wady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kwb@sieniawa.com orazdzialhandlowy@sieniawa.com.

3.Zgłoszenie Reklamacji wadliwych produktów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kwb@sieniawa.com orazdzialhandlowy@sieniawa.compoprzez opisanie stwierdzonej wady oraz załączenie zdjęć wadliwego produktu. Na podstawie zgłoszenia RDK wypełnia u Kupującego szczegółowy druk reklamacyjny. W przypadku ujawnienia się wady w trakcie użycia produktu należy natychmiast zaprzestać dalszego korzystania z produktu. Kupujący jest zobowiązany do przekazania KWB pełnej informacji, dotyczącej okoliczności i czasu stwierdzenia wady produktu. Po wykorzystaniu produktu Kupujący traci wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi.

4.Po zgłoszeniu Reklamacji Kupujący ma obowiązek w terminie 14 dni dostarczyć do siedziby KWB wszystkie produkty podlegające Reklamacji. Dostawa następuje poprzez wydanie reklamowanego produktu RDK, który dostarcza produkt do KWB. W przypadku zasadnej Reklamacji, koszty dostawy wadliwego produktu pokrywa KWB.

5.KWB zawiadamia Kupującego o uznaniu lub odrzuceniu Reklamacji za pośrednictwem RDK.

6.Postępowanie w razie uznania Reklamacji: KWB w przypadku stwierdzenia zasadności Reklamacji, dokona wymiany produktu na nowy na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy, KWB zwróci Kupującemu cenę zakupu produktu, co do którego reklamacja została uwzględniona.

7.Postępowanie w razie odrzucenia Reklamacji: Kupujący zobowiązany jest, po otrzymaniu zawiadomienia o odrzuceniu Reklamacji, odebrać na własny koszt od KWB w terminie 14 dni podlegający Reklamacji produkt.

8.W przypadku uchybienia przez Kupującego jego obowiązkowi wynikającemu z postanowień umowy dotyczących rękojmi za wady fizyczne produktu, KWB, niezależnie od innych swych praw, ma prawo odmówić spełnienia świadczenia wynikającego z rękojmi za wady produktu.

9.Odpowiedzialność KWB z tytułu rękojmi wygasa z upływem jednego roku od daty dostarczenia produktu do Kupującego.

10. Odpowiedzialność KWB względem Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady produktu, a w pozostałym zakresie odpowiedzialność ta jest wyłączona. W szczególności KWB nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualną zwłokę w wydaniu Kupującemu produktu lub wykonania innych obowiązków wynikających z Umowy ani za ewentualne skutki wad produktu, w tym skutki nieprawidłowego działania lub niedziałania produktu.

 

11. Produkty, nieobjęte Reklamacją zgłoszoną zgodnie z powyższymi zapisami, nie mogą zostać zwrócone bez uprzedniej pisemnej zgody KWB. Zwrot produktu jest możliwy jedynie za pisemną zgodą KWB, na przesłany drogą elektroniczną wniosek Kupującego, zawierający rodzaj produktu, ilość oraz numer faktury. Zwrotem może być objęty jedynie produkt pełnowartościowy w oryginalnych opakowaniach.

12. Zapisy ust. 1, 2, 9 i 11 nie mają zastosowania do Konsumenta.


Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny do pobrania tutaj 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl